Rádi byste hráli divadlo?

21.11.2016 15:25

Vážení rodiče, milí žáci,

rádi bychom vám nabídli zájmový dramatický kroužek. Náplní kroužku bude nácvik jevištní řeči (spisovná a zřetelná výslovnost), dále pohybová a mluvní cvičení a v neposlední řadě také nácvik divadelního představení.

Dramatický kroužek rozvíjí komunikační kompetence jedince, schopnost soustředění, schopnost improvizace, schopnost empatie (pomocí hraní rolí), motorické a řečové schopnosti, dále fantazii, emocionalitu i kreativitu, sebepoznání, sebeuvědomění i seberegulaci.

Vrcholem naší práce bude nácvik divadelního představení pro červnovou „Academii“ (tradiční pořad Gymnázia Ivana Olbrachta, kde žáci prezentují výsledky svých zájmových činností).

Dramatický kroužek je bezplatný (což je však podmíněno tím, že odpovědnost za nezletilé studenty nesou v průběhu konání této činnosti rodiče žáků), je určen pro třídy nižšího gymnázia (1.0, 2.0, 3.0, 4.0), jeho otevření je podmíněno dodržením minimálního a maximálního počtu žáků (5–15). Kroužek bude probíhat 1x týdně po dobu 45 minut. Dramatický kroužek povede Mgr. Jana Maierová, která se při svém studiu oboru fonetika na FF UK věnovala jevištní řeči.

Přibližný rozvrh dramatického kroužku bude stanoven  ke dni 1. 12. 2016, odkdy bude také kroužek 1x týdně probíhat v aule Gymnázia Ivana Olbrachta